6.
A  VISZONYULÁS

"Mindig lesznek olyanok, akiknek nem fog tetszeni az, amit csinálsz."

 
6.1. A VISZONYULÁS FEJLÕDÉSE

        A viszonyulás a rendszerek egymással való kölcsönhatása, kapcsolata. Ez az érzékelés, a reagálás, a kommunikáció, az alkalmazkodás, a befolyásolás, a hatalom és a teremtés folyamata. Minden nyílt rendszernek viszonyulnia kell kifelé más rendszerekhez, mivel kölcsönhatásban van velük. A zárt rendszer csak befelé viszonyul, önmagán belül az egyes részei között.
        A viszonyulás a megismerés következménye, értelmet és célt ad az életünknek. Amirõl tudomásunk van, azzal kölcsönhatásban vagyunk és ennél fogva valahogyan viszonyulnunk kell hozzá, méghozzá az ösztön, ill. az értelem által irányítottan. Az univerzumban létezõ szubjektumok, részrendszerek kölcsönösen reagálnak egymásra, és komplex rezgéseikkel, emanációjukkal meghatározzák egymást. Mindenki hat mindenkire (lásd: a beszámíthatatlansági tényezõt).
        A kommunikáció két halmaz között metszet képzésével történik. Két értelmi rendszer között nemcsak együttérzés, hanem együttgondolkodás, egyetértés is lehetséges, de ez a szubjektív ideaformálás és idealátás miatt állandó, kisebb-nagyobb félreértésekhez vezet. A félreértés alkalmat ad a kommunikáció folytatására, a pontosításra, a kód finomítására és fejlesztésére, az átviteli csatorna szélesítésére. A kapcsolat a metszeten, mint csatornán keresztül egyben kötõdést is jelent, mely szélsõséges esetben ragaszkodássá válhat. A vágy és a vágy tárgya közötti kapcsolat, viszony a leggyakoribb olyan kötõdés, mely ellenõrzött körülmények között a szellem fejlõdését szolgálja. Ha viszont elszabadul, rablánccá válik a szellem számára. Így ragadnak bele pl. az anyagi világ illúziójába a birtoklás és a hibás értékrend miatt a lelkek.
        A viszonyulás célja a harmonizáció, a stabilitás, az egyensúly megteremtése a résztvevõ felek között valamely megállapodás útján. A megállapodások lehetnek önkényesek azaz elvontak, és tényszerûek azaz reálisak, de mindenképpen a viszony ellenõrzöttségének javítását szolgálják. Fontos lépések a viszonyulás fejlõdése során a megismerés, a türelem, a tolerancia, az óvatosság, a változatosság, az alkalmazkodás, az egyensúlyra törekvés, a segítségnyújtás, az odaadó szolgálat, a barátság, a szeretet, ill. ennek felfokozott extázisa a szerelem.
        A magány: az egyedüllét illúziója, elszigeteltség a társaságtól. A szeparáció, az elkülönülés nélkülözhetetlen az identitás fennmaradásához és fejlõdéséhez egyaránt. Olyan ez, mint a hernyó bebábozódása, elszigetelõdése a külvilágtól. A környezetüktõl elszigetelt rendszerek megtehetik, hogy figyelmen kívül hagyják a külvilágban zajló folyamatokat, és így nem kell energiát befektetniük abba, hogy reagáljanak rájuk. Saját falaikon belül más dolgok megvalósítására használhatják fel az összegyûjtött energiáikat, pl. új struktúrát alakíthatnak ki maguknak. Így lesz a hernyóból lepke.
        Ezt a metamorfózist (átalakulást) a környezettel való kapcsolat, vagyis maga a közeg váltja ki, teszi szükségessé. A túlzott mértékû és hosszú idejû elzárkózás viszont sok energiába kerül, mert nagy különbségeket eredményez a belsõ és a külsõ világ állapota között. Vagyis az elzárkózott rendszerek számára kezd túl drága, energiaigényes lenni az elkülönülés, így idõvel maguk kezdenek el törekedni a nyitásra, a kilépésre a falaik mögül. A kapcsolatban levés és az elkülönültség állapota így dinamikusan váltogatják egymást a fejlõdés során az entitás mûködésében.
        A viszonyulás speciális formája az, amely a teremtés során nyilvánul meg a teremtõ és teremtménye között. Ez az értelem viszonyulása önmagához és a kivetítéseihez, melyek részleges önállósággal is bírhatnak. A kapcsolat itt fraktális természetû, hisz a teremtményt a teremtõje tartja létezésben. A kivetítés lehet osztódás vagy bimbózás, a szellem egy részének szeparációja a többitõl a megismerés, a változatosság érdekében. Az Isten, mint entitás több részre osztódva sokkal manipulatívabban tudja megvalósítani saját magát a létezésben. Az Õ teremtményei (a lelkek), a szeparált entitásdarabkák maguk is egésznek tekinthetõk, mikrokozmosznak, mert tulajdonságaikban az alkotójukhoz hasonlatosak. A teremtés a létezõ önmaga utáni vágyakozásából, az egységre, teljességre való törekvésbõl fakad.
        A viszonyulás következménye az is, hogy a másik entitást és a világot csak olyan mélységig tudod megismerni, amennyire saját magad ismered, mert benned van az, mint tükrözõdés. Viszont önmagadat (többé-kevésbé) mindig jobban fogod ismerni, mint a külvilág dolgait, mert az információk véges terjedési sebessége miatt a tõled távolabb lévõ dolgokról és eseményekrõl késõbb szerzel tudomást, mint a saját dolgaidról. Ez a késedelem teszi aszimmetrikussá a teremtett világot.

6.2. AZ ASZIMMETRIA TÉTEL

        Definíció: Aszimmetrikus az a rendszer, amelynek elemei, részrendszerei eltérõ paraméterekkel, információtartalommal rendelkeznek egymáshoz képest. Ez a részaránytalanság. A szimmetria a rendszerek felépítésében megnyilvánuló szabályosság.
        Tétel: Tapasztalataink szerint az élet, a teremtés mindig aszimmetrikus, ugyanakkor folyton törekszik a szimmetriára, de mire eléri azt, újra aszimmetrikussá válik és kezdõdik az egész elölrõl. Ennek oka az információ terjedésének véges sebességébõl származó késedelmi idõ. Egy rendszer vagy teljes és akkor idõtlen, vagy véges és akkor idõben változó, mozgó.
Bizonyítás: Az információ terjedése, realizálódása a részrendszerek számára kiegyenlítõ hatású. Legyen 'A' és 'B' két részrendszer 'L'-en, mint a létezés halmazán belül. Amennyiben az információtartalmuk különbözõ, és kapcsolatba kerülnek egymással, véges idõn belül, az idõbeli távolságukkal arányosan kiegyenlítõdnek, egyensúlyba kerülnek. Kölcsönösen tartalmazni fogják egymás információit. Ez a szimmetriára törekvés.
        Az 'A' rendszer információs bõvülése 'B'-vel azonban egy olyan új rendszert fog eredményezni ('AB'), amely a 'B' (és mindenki más) számára 'A' változásaként realizálódik a késõbbiekben. Ugyanez természetesen fordítva is érvényes lesz (az információmegmaradás törvénye miatt), de a két rendszer mégsem lesz azonos. A két kiegyenlítõdött részrendszer, 'AB' és 'BA', bár információtartalmában egyenlõ lesz, mégsem lesznek azonosak, csupán tükrözõdései, idõben elcsúszott tükörképei egymásnak.
        A két részrendszer között ható információs kölcsönhatás idõbeli változást, dinamizmust és bõvülést eredményez a végtelenségig. Vagyis a szimmetriára törekvõ rendszerek egy adott idõpillanatban mindig aszimmetrikusnak (egyenlõnek, de nem egyformának) mutatkoznak egy tõlük egyenlõ távolságra elhelyezkedõ (nevezzük 'C'-nek) rendszer számára. Természetesen a tõlük nem egyenlõ (idõbeli) távolságra, azaz aszimmetrikusan elhelyezkedõ megfigyelõk szintén különbözõnek fogják megtapasztalni õket.
        Következmények: A teremtésben a részrendszerek fennmaradását, elkülönülését az egésztõl, az egységtõl az információtartalmuk különbsége okozza. Ez egyben a teremtési folyamat hajtóereje is, mely állandóan késztet az újra. Vagyis elmondhatjuk, hogy az univerzum a mindig kielégítetlensége által hajtódik elõre. Az élet lényege tehát az aszimmetria és a szimmetriára törekvés.
        Kiegészítés: Az aszimmetriának köszönhetõ, hogy az Isten elõtt minden teremtménye egyenlõ, mégsem bánik mindenkivel egyformán. Mivel minden teremtménye más fizikai helyen van az egészben (térben és idõben), ezért másmilyen sorrendben szuperponálódik a forrásrendszerére az univerzum többi forrásából érkezõ információ. Így lesz szükségszerûen minden teremtmény (továbbá hely és idõ), legyen az intelligens entitás vagy viszonyulás, egyedi és megismételhetetlen a létezésben. Egyedi eseteket pedig csak egyedi ítélkezéssel lehet elbírálni, továbbá az igazság is egyedi lesz minden szubjektív nézõpont számára.

6.3. A SPIRITIKA TÖRVÉNYEI

        A spiritika jelentése: spirituális etika. A létezõk egymáshoz való viszonyával foglalkozik. Minden entitásnak létérdeke, hogy harmónikus viszonyt és kölcsönösen gyümölcsözõ kommunikációs kapcsolatot alakítson ki a környezetével. Ennek gyakorlati megvalósításához nyújt segítséget a spiritika, melynek alapelvei az isteni törvényekre épülnek.:

0. AZ IRGALMASSÁG ÉS SZERETET TÖRVÉNYE: Azt add meg a másiknak, amit az Isten szeretne neki megadni rajtad keresztül.

1. AZ IGAZSÁG VAGY OKOZAT TÖRVÉNYE: Azt add meg a másiknak, ami a karma törvénye szerint jár neki kivéve, ha ez ütközik a nulladik törvény elõírásával.

2. AZ ELFOGADÁS ÉS SZOLGÁLAT TÖRVÉNYE: Azt add meg a másiknak, amit õ szeretne kapni tõled kivéve, ha ez ütközik a nulladik és az elsõ törvény elõírásaival.

3. A HARMÓNIKUS VISZONY TÖRVÉNYE: Azt add meg a másiknak, amit szeretnél, hogy õ is megadjon neked, amennyiben ez nem ütközik az elõzõ törvények elõírásaival.

4. A SEMLEGESSÉG TÖRVÉNYE: Ne adj semmit a másiknak, ha nem vagy képes az elõzõ törvények elõírásai szerint cselekedni.

5. A HIBÁZÁS VAGY TÖKÉLETLENSÉG TÖRVÉNYE: Ha nem vagy képes betartani az elõzõ törvényeket, nézz szembe a hibáiddal és javítsd ki õket ezen törvényeknek megfelelõen.

A TÖRVÉNYEK KÖZTI ÖSSZEFÜGGÉSEK:

0. - 1. Jobb szeretetbõl irgalmasnak és megbocsátónak lenni másokhoz, mint igazságosnak, mert az igazság mindig szubjektív dolog.

1. - 2. Jobb az egyensúly miatt igazságosnak lenni, mint engedni, hogy mások igaztalanok legyenek veled szemben. Ez az önvédelem az önfenntartás érdekében.

2. - 3. Jobb tiszteletbõl elfogadni és szolgálni másokat, mint olyannak lenni velük szemben, amilyenek õk veled szemben. Ez a megengedés és tolerancia, a másság tisztelete.

3. - 4. Jobb elvárásból jó viszonyra törekedni másokkal, mint semlegesnek lenni. A kapott dolgok viszonzása jobb az elzárkózásnál, a kommunikáció jobb a hallgatásnál.

4. - 5. Jobb a béke érdekében semlegesnek lenni, mint ellenségesnek. Az elzárkózás és hallgatás jobb a harcnál és pusztításnál, mely mindkét félnek veszteségeket okoz.

        Ezek a törvényszerûségek (kategórikus imperatívuszok) precedens, szubjektív tapasztalatokra épülnek, ezért kivételes esetekben felülbírálhatóak, módosíthatóak, azaz a köztük fennálló összefüggések rugalmasan megváltoztathatók.
        Példa: Valaki árt neked, és te a nulladik törvény értelmében megbocsátassz neki. Erre az illetõ vérszemet kap és megint kárt okoz neked, karmikus adósságokat halmozva fel magának. Egy idõ után megbomlik az egyensúly és az elsõ törvény a nulladik fölé kerekedik. Meg kell akadályoznod, hogy a másik tovább folytathassa a cselekedeteit, az õ érdekében is, nem csak a sajátodéban, vagyis irgalmasságból igazságosnak kell lenned vele szemben.

6.4. A KAPCSOLAT FÁJA

        Hasonlat, a két ember közötti harmónikus kapcsolat szimbóluma.
- A TALAJ: a környezet, mely körülményeivel táplálja a kapcsolatot.
- A GYÖKÉRZET: a közös élmények és tapasztalatok, a kitartás és az együttélés, mely rögzíti a kapcsolatot egymással.
- A FA TÖRZSE: az akaraterõ, az egység, a kölcsönös kapcsolatból eredõ közös cél alapja.
- AZ ÁGAK: a közös tervek, cselekedetek és együtt elérendõ célok.
- A LEVELEK: a kapcsolatot éltetõ és beburkoló önzetlen szeretet.
- A VIRÁGOK: a bimbózó szerelem és a csábítás, a rajongás.
- A GYÜMÖLCSÖK: a kapcsolat eredménye, bennük az új fák magjaival.

6.5. A VISZONYULÁS PROBLÉMÁI

        Minden kapcsolatnak szükségszerû velejárója a konfliktus. Ennek fõbb formái és megoldásuk lehetséges módjai a következõk.:

6.5.1. AZ ELÉGEDETLENSÉG

        A pillanatnyi helyzet, állapot, a körülmények el nem fogadása, mely többnyire a változtatás igényével, szándékával párosul. Gyakori velejárója a türelmetlenség, a változás siettetése. Az, hogy különbség mutatkozik aközött, amilyen vagyok és aközött, amilyen lenni szeretnék, váltja ki belõlem az elégedetlenséget. (De különbség van aközött is, amilyen vagyok és amilyennek hiszem magam, illetve aközött, amilyen lenni szeretnék és amilyen egyáltalán lehetek!)
        Megoldás: Az elfogadás. A dolgok tudomásul vétele úgy, ahogy vannak. Nem azonos az egyetértéssel. Amit el tudsz fogadni magadban, a tudatodban, az az uralmad alá kerül, vagyis megváltoztathatod. Ha van egy hibád vagy problémád, el kell fogadnod, tudomásul kell venned ahhoz, hogy megvizsgálhasd, megérthesd és kijavíthasd. Amit nem tudsz elfogadni azt kizárod magadból, elfalazod magadtól. Így jön létre az elkülönültség illúziója, mely a fejlõdésed útjába áll. A teljesség, az egység felé a feltétel nélküli elfogadás vezet, mely a dolgok lényegi természetének felismerésébõl következik (lásd: a létezõ evolúciójánál).

6.5.2. AZ AKARATOK ÜTKÖZÉSE

        A gondolatok, az ideák és az akarat a szellemi síkon öltenek formát, teremtõdnek meg elõször, majd a megvalósulásra törekedvén innen áramlanak le a fizikai síkra, sûrûsödnek bele az anyagba (manifesztáció). Az anyagba öntött ideák ütköztethetõk, ezért romboló hatást is kifejthetnek egymásra.
        Példa: A Földet, az anyagi világot azért kell folyton újrateremteniük az Isteneknek (lásd: tûz és víz özönök), mert a rendszert a benne lévõ lelkek akaratának összeütközései szétzilálják. Minél nagyobb a belsõ konfliktus, annál hamarább esik szét a rendszer, annál sûrûbben kell újra kezdeni a teremtést. Ezért is élnek az emberek a Földön oly rövid ideig és ezért van itt olyan sok szenvedés és probléma, konfliktus. Egy harmónikus, egyetértõ világ tovább marad életképes, és ennél fogva ott az emberek is tovább élnek.
        Megoldás: Az akaratok összehangolása egy közös cél érdekében, a lemondás és az önzetlenség, az odaadó szolgálat gyakorlása.

6.5.3. AZ AGRESSZIÓ

        Az agresszió a dominanciára, uralomra való törekvés a csoporton belül. Ha nem a vágyaink, terveink szerint alakulnak az események, csalódunk. Ekkor megpróbáljuk erõ alkalmazásával a valóságot a terveinkhez igazítani. Ennek visszahatásait azután el kell szenvednünk, mivel "ki agresszió által él, az agresszió által is vész el".
        Megoldás: A szelídség. Ennek lényege az elfogadás és a türelem, az eloldódottság és a tolerancia, a szeretet, mely a dolgok lényegi természetének felismerésébõl fakad.
        Az egészséges, megfelelõ szintû agresszió ugyanakkor evolúciós szempontból nagy szerepet játszik a kiválasztódásban és a fejlõdésben. "Ki szelídség által él, az a szelídsége által is vész el." Az önfenntartás, a környezet befolyásolása, az önvédelem és a kreatív agresszió nélkülözhetetlen az életképesség megõrzéséhez, vagyis "a harc létfontosságú". Az agressziót éppen ezért szabályozni kell, nem pedig elfolytani vagy szabadjára engedni. Erõ ez, melyet építésre és rombolásra egyaránt fel lehet használni.

6.5.4. AZ ELLENSÉGESKEDÉS

        "Mindig lesz valaki, akinek nem fog tetszeni az, amit csinálsz", mivel nincs erõ ellenerõ nélkül. Ügyelj rá, hogy ne tedd ellenségeddé az illetõt, mert akkor harcolnod kell vele és egy háborúnak mindig csak vesztesei vannak. "Az igazi gyõztes az, akinek sikerül megakadályoznia a háború kitörését."
        Ha mégis harcra kerülne a sor, akkor ügyelj a következõre.: Az ellenség mindig a gyenge pontjaidat támadja meg és ezzel arra késztet, hogy felfigyelj rájuk és megerõsítsd azokat. Ezért lehet gyorsabban fejlõdni egy konfliktusokkal teli környezetben, mint ott, ahol béke van. "Nagy csatákban születnek a nagy harcosok." Az anyagi világ harcmezõ. Ideális terep a fejlõdésre.

6.5.5. A "HÁROM ENS PROBLÉMA" SPECIÁLIS ESETEI

        A három test probléma (lásd: csillagászat, égi mechanika) Lagrange féle megoldásainak analógiájára kidolgozott viszonyulási lehetõségek három személy (létezõ) között.: (6. ábra.)

        Hogy mikor, melyik megoldást célszerû választanunk, azt számtalan tényezõ befolyásol(hat)ja, éppen ezért a gyakorlatban igen ritkák az ilyen formációjú, stabilnak tekinthetõ felállások három személy között.

6.6. A VISZONYULÁS TÍPUSAI

        Hétköznapi életünkben a két személy közötti viszonyulásnak könnyen meghatározható típusai vannak. Ezek az egymásnak okozott hatások szerint csoportosítva a következõk.:

6.6.1. AMIKOR ÉN ADOK VALAMIT TENEKED

1. Én valami jó dolgot akarok adni neked, ami neked is jó lesz.
        Tiszta sor, ez az ideális eset, ami mindkét félnek kellemes és kielégítõ. Ezt a helyzetet viszont idõvel elronthatják a nem ismert tényezõk, a külvilág hatásai és a résztvevõ felek szándékainak megváltozása.
2. Én valami jó dolgot akarok adni neked, ami neked rossz lesz szubjektíve.
        Ez már gyakoribb, hogy a másik és a körülmények nem ismerete miatt valami félresiklik és rosszul sül el. Akaratom ellenére kárt okozok valakinek, naívul, nem látva az illúzióim miatt a valóságot.
3. Én valami rossz dolgot akarok adni neked, ami neked rossz lesz.
        Tiszta sor, ez a legrosszabb eset, a nyílt ellenségeskedés köztünk, amely a harc legtisztább formája. Ezen a helyzeten a legnehezebb változtatni.
4. Én valami rossz dolgot akarok adni neked, ami neked jó lesz szubjektíve.
        Ez a pech. Amikor a visszájára fordul az ártó szándék és a másik hasznot húz belõle, de nem szándékosan, hanem tudatlanul. Ritkán következik be és nem tart sokáig, inkább a véletlenek kategóriájába tartozik.

6.6.2. AMIKOR TE ADSZ VALAMIT ÉNNEKEM

1. Te valami jó dolgot akarsz adni nekem, ami nekem jó lesz.
        Ez közepes valószínûséggel következik be és javarészt a másiktól függ, mennyire ismer engem és a körülményeket, amelyek között a nekem adott dolog kifejti a hatását rám. Általában ezt várjuk el másoktól.
2. Te valami jó dolgot akarsz adni nekem, ami nekem rossz lesz szubjektíve.
        Ez legalább olyan gyakori, mint az elõzõ. Látom, hogy jó szándékkal volt a másik, mégis elügyetlenkedte vagy a külvilág, a véletlen közbeszólt, elszabotálva a dolgokat. Ennek elviseléséhez és megfelelõ lereagálásához kell a lelkierõ, a megbocsátás.
3. Te valami rossz dolgot akarsz adni nekem, ami nekem rossz lesz.
        Ez tiszta sor, az ellenségem kárt okoz nekem. Többnyire ez történik, ha a másik rosszat akar nekem tenni és lehetõsége is van rá.
4. Te valami rossz dolgot akarsz adni nekem, ami nekem jó lesz.
        Ez nagyon ritka és inkább kárörvendésre késztet engem, mint sajnálkozásra. Ki kell használni abban a tudatban, hogy rövidesen az elõzõ pont fog következni.

6.6.3. A MI KÖLCSÖNHATÁSUNK EGYMÁS KÖZT

1. Jót adtam, ezért jót kaptam, ezért továbbra is jót adok.
        Ez az ideális kapcsolat, amely mindkét fél számára kedvezõ. Itt a maximális a bizalom.
2. Jót adtam, ezért jót kaptam, de mégis rosszat adok.
        Ez a legkomolyabb hiba, amit elkövethetek. Így lehet elveszíteni egy megbízható barátot vagy szövetségest, esetleg ellenséget csinálni belõle.
3. Jót adtam, ezért rosszat kaptam, ezért továbbra is jót adok.
        Ez az önfeláldozó cselekedet, amikor a jó szerepében tetszelgek a másikkal szemben, különféle okokból. Nem hagyom eltántorítani magam attól, hogy jó irányba vigyem a kapcsolatunkat, ami aztán vagy sikerül vagy nem. Megoldható, de nem könnyû jó irányba változtatni a másik reakcióit. Ez vezethet a mazochizmusomhoz, a mártír szerepéhez, ha tartósan megmaradok eme stratégiánál.
4. Jót adtam, ezért rosszat kaptam, ezért rosszat adok.
        Ez a legvalószínûbb eset. Én jó irányba kezdeményeztem, de elutasítottak, ezért megsértõdöm és negatívan válaszolok rá. Ez a kapcsolat a harc felé fog haladni.
5. Rosszat adtam, ezért rosszat kaptam, ezért rosszat adok.
        Ez a tiszta ellenségeskedés megnyilvánulása. Mindketten egyértelmûen kinyilvánítottuk szándékunkat a másik elpuszítása, legyõzése érdekében. Ekkor az erõsebb, ügyesebb gyõz.
6. Rosszat adtam, ezért rosszat kaptam, mégis jót adok.
        Nagyon valószínûtlen eshetõség, de ha mégis megtörténik, sokszor kudarcra van ítélve. Általában akkor tesszük, ha hibáztunk és szeretnénk jóvá tenni. Nagyon kell ekkor pedálozni, hogy megváltoztassuk a másik reakcióit velünk szemben.
7. Rosszat adtam, ezért jót kaptam, ezért jót adok.
        A másik ember nemes gesztust gyakorol velem szemben, s én díjazom a lépését. Mindketten a lehetõ legjobbat cselekedtük, a kezdeti hibát kiküszöbölve.
8. Rosszat adtam, ezért jót kaptam, ezért rosszat adok.
        Ez a másik barátságos közeledésének nyilvánvaló elutasítása, amikor nem vagyok hajlandó megváltoztatni a harci szándékomat. Annál is inkább, mert valószínûsíthetõ, hogy a másik gyengébb nálam, azért akarja elkerülni a harcot, tehát van esélyem legyõzni õt. Ekkor vagyok rideg és kérlelhetetlen (részvétlen) a másikkal szemben.

        A gyakorlatban természetesen vannak olyan esetek is szép számmal, amikor semleges dolgot adok és kapok, illetve semlegesen reagálok a másikkal való viszonyom során, de ezeket itt nem sorolom fel, mert lényegében nem befolyásolják döntõen az itt felsorolt alapvetõ mintákat.

6.7. KISÉRÕK ÉS KISÉRTÕK

        Minden fejlõdõ személyiségtöredéknek, entitásnak vannak kisérõi. Ezek nála fejlettebb entitások, akik védik, támogatják, tanítják az útja során. Az anyagi létbe reinkarnálódott emberiséget nagyon sokan segítik. A szellemi síkról telepatikus sugalmazáson és médiumi csatornákon, illetve sorsirányításon keresztül segítenek a kisérõk. Õk olyan lelkek, mint mi, csak nem születtek le ebbe az álcarendszerbe.
        A szellemi vezetõ, lelki tanítómester az entitás szellemi fejlõdését segíti, ösztönzi, és egyben tanácsadó is. Az õrangyal vagy védõszellem a fizikai és szellemi síkokon az entitást fenyegetõ veszélyek elhárítását végzi mágikus eszközökkel. Az inspirátor a célirányos, szakmai fejlõdésben segít, hogy ráhangolódhass a téged érdeklõ témakörökre. Egy festõnek pl. olyan inspirátora, múzsája van, aki maga is festõ a szellemi síkon, tehát szakértõ vagy az volt valamely reinkarnációjakor. A kisértõ vagy cukkoló az a lélek, aki a személyiség bûnökkel szembeni immunizálását végzi nem éppen könyörületes és kedves módszerekkel és a hibák kijavítására, a valósággal történõ szembenézésre buzdít.
        Egy embernek több kisérõje is lehet. Egy-egy szellem több embert támogathat, akár csoportokat is a helyzettõl függõen. A kisérõk változhatnak, cserélõdhetnek egy életen belül, de több reinkarnáción keresztül is a lélekkel maradhatnak. A kisérõ szimbolikusan megnyilvánulhat védõállatként vagy emberként (az õsök szelleme), valamilyen azonosítható, a segített entitás számára elfogadható lényként meditáció, révülés vagy álom során. Kérésre (ima) fokozott hatékonyságú segítséget nyújt.
        Fõ feladata a kisérõknek, hogy biztosítsák a számunkra a tanulás, a fejlõdés optimális feltételeit. Minél fejlettebb valaki, annál fejlettebb kisérõket kap, végzett szakfeladatának megfelelõen. A kisérõk megjelenhetnek a fizikai síkon is reinkarnálódott lelki tanítómesterekként, jóakaró, támogató barátokként, de ezen esetekben a tevékenységük behatároltabb, hiszen itt õk is (elsõsorban) a saját élettervükön, önmaguk fejlesztésén (vagy valamilyen küldetésen) dolgoznak.
        Az univerzum zavartalan mûködését az Isten által létrehozott irányító és kiszolgáló apparátus igyekszik biztosítani, mely a mennyei hierarchia néven ismert. Ennek tagjai az angyalok, nagylelkek, istenségek, akik feladata az emberek, emberi lelkek, és az állati, növényi lelkek segítése, a saját fejlettségüknek és illetékességi körüknek megfelelõen. A hierarchia csúcsán az Isten áll, a mennyei sereg Ura.
        A Földrõl, mint iskoláról külön fenntartási rendszer gondoskodik. Ez felügyel minden eseményt a bolygón és annak körzetében. Külsõ támadások ellen védelmet nyújt, belsõ katasztrófák esetén a helyreállítást végzi (lásd: késõbb). Az olyan katasztrófákat, eseményeket, melyek oka karmikus visszahatás, a fenntartási rendszer nem akadályozza meg, viszont minden más esetben maximális hatékonysággal igyekszik fellépni a zavaró tényezõkkel szemben.
        Kommunikálni a kisérõinkkel imán vagy meditáción, álmokon keresztül lehet a legkönnyebben. Egyszerû megfogalmazással kell kimondani vagy elgondolni a kérést. Célszerû megszólítással kezdeni és köszönettel, ámennel (vége) zárni. Fontos az udvariasság, a tisztelet és az elfogadás, az õszinteség és a hála. A kérés megvalósítása vagy meg nem valósítása az isteni törvénytõl függ, ill. hogy szinkronban van-e az isteni tervvel. Minden kérést meghallgatnak valahol. Éppen ezért célszerû, ha nem üzengetünk fölöslegesen az égieknek (lásd: a folytonos emlegetésüket, szidásukat), mert ezzel indokolatlanul lekötjük a figyelmüket. Te sem szereted, ha folyton nyaggatnak minden komolyabb ok nélkül. Ezért hát: Isten nevét a szádra hiába ne vedd!
        A kisérõk számára nyitott könyv a lelkünk, mivel látják minden gondolatunkat. Szeretnek és bátorítanak bennünket teljes igyekezetükkel. A kisérõknek is vannak kisérõik és a lánc végén (vagy inkább az elején) az okforrás, a Teremtõ Isten áll.

6.8. AZONOSÍTÁSI FORMÁK

        A kommunikáció során fontos, hogy a résztvevõk azonosítsák egy megállapodás szerinti kóddal önmagukat és a közölni kívánt ideákat, halmazokat, programokat, cselekedeteket. Ez a nyelv, a kódokat rendszerbe foglaló elv létrejöttének oka.
        Bár minden létezõ halmaz egyedinek tekinthetõ, durvább felbontás esetén a dolgok meghatározásának, és ezzel a kommunikációnak a megkönnyítésére az azonosnak, hasonlónak (egybevágónak) tûnõ halmazokat egy megállapodás szerint hozzárendelt azonosító kóddal látjuk el.       Példa: Sokféle asztal létezik, mégis funkciójuk alapján csoportosítva õket, mindegyiket ugyanúgy asztalnak nevezzük. Ezek az azonosító kódok a nevek, jelek, szimbólumok, rezgésformák, számok, színek, egyéb ideák, szervezõ, rendszerezõ elvek, stb. (lásd: a nominalizmust).
        Az azonosítás megkönnyíti a kommunikációt, leegyszerûsíti, segíti a sablonizált értelmezést, tehát egyrészt hasznos, másrészt ugyanezen okok miatt káros, mert pontatlanságokhoz, félreértésekhez vezet (lásd: a dezinformációt).
        Minden létezõ egyedi, tehát egyedi formája van a megnyilvánulásának körülményeit tekintve (lásd: az aszimmetria tételt). Az asztrológia ezen egyediség által állít fel analógiákat a létezõk sorsa közötti összefüggések és a köztük lévõ kölcsönhatások alapján. Az egyedi körülmény, mint ok egyedi sorsot, mint okozatot hoz létre a vizsgált halmaz számára. Hasonló körülmények hasonló sorsot jelentenek, erre az analógiára épül a horoszkóp. A fizikai síkon egy entitást, embert az arca, neve, személyi száma, ruházata, külalakja, stb. adatai alapján azonosítanak, tartanak nyilván. A szellemi síkon a lelket és az általa mûködtetett perifériát, teststruktúrát azonosítják többféle módon. A látó misztikusok észlelik az aurát és annak színeit, a benne lévõ szimbólumokat, feliratokat, számokat, egyéb azonosító kódokat, képességtõl függõen, ill. az egyén sajátrezgéseit, melyek beleivódnak, áttevõdnek a környezetére, ruháira, használati tárgyaira is.
        Az azonosítás az ítélkezés, a különbségtétel egyik formája, tehát illúzió. A dolgok lényegi szintjén eltûnnek a különbségek és minden eggyé válik. A képzett misztikus nem tesz különbséget lényegileg a dolgok között, mert mindenben Istent látja és ennek megfelelõen viszonyul mindenhez. Az egység felismerése az önmegvalósításhoz vezetõ út egyik lényeges lépése.

6.9. AZ ÍTÉLET ÉRTELMETLEN

        A létezõk közti viszonynak elengedhetetlen részét képezi a viszonyítás, a mérés, a mérlegelés, az összehasonlítás és az ítélkezés (lásd: az indukciót, dedukciót, dialektikát). A tudománynak, az idealizálásnak és legfõképp a sablonizálásnak, kategorizálásnak ez az alapja. A kölcsönös relatív realizálódásnak ezen következménye rengeteg problémát okoz minden entitásnak.
        Az ítélet, mint helyesnek vélt cselekedet arra az illúzióra, ideára épül, mely szerint a valóság objektív, stabil, statikus, materiális, tehát nem transzcendens és szubjektív jelenség, melyet fix törvények kormányoznak. Az idõfizikára épülõ (teremtés)filozófiai hipotézisünk szerint azonban a létesülés egy önfenntartó és öngerjesztõ, paradox és instabil, dinamikus rendszer, amely egyféle alkotóból, idõforrásokból áll. A forrás az alap, az idõkvantum (kronoblaszt). Az alapmérték pedig a megnyilvánult világban az expand, az emanáció terjedési sebessége. Az univerzumban tehát annyi igazság létezik, ahány nézõpont, forrás, entitás, isteni forrástükrözõdés van jelen benne. Szubjektíve és relatíve. Az igazság mégis egy, mert a létesülés egy egész rendszert alkot. Az Isten, a minden létezõ minden pontjából szemléli minden pontját és az összes szubjektív látásmód eredõje adja számára az egyetlen tökéletes és objektív képet önmagáról.
        Ezért jelent állandó problémát mindennapi életünkben a mérés, az alapmértékegység nem kellõen pontos megválasztása miatt, és ezért vannak bajok az ítélkezéssel egyéni és közösségi szinten egyaránt. Az ítélkezés lényegében egy új dolog hasonlítása a sztenderdnek választott régi dologhoz. Csakhogy az új egyben új konstellációt is jelent, amely elgondolásunk szerint nem ismétlõdik meg soha többet a rendszerben.
        A létesülés változatossága és egyedisége miatt tehát nem lehet két tudományos kisérletet, bizonyítást abszolúte pontosan elvégezni, csak közelítõ pontossággal. Minden körülmény, erõhatás, befolyásoló tényezõ folyamatosan változik, tehát minden pillanat csak önmagában ítélhetõ meg és önmagához mérhetõ, hisz megismételhetetlen és éppen ezért megítélhetetlen. Az ítélkezés az ideaképzésnek és az értelmezõ, rendezõ elveknek, halmazképzõ programoknak köszönhetõ. Illuzórikus cselekedet, mégis mindannyian folyton ezt tesszük. Tudatunk, értelmünk csak egy rendezett, értelmezett világban képes eligazodni, stabilan mûködni, fejlõdni.
        Az ítélet tesz rendet a dolgok között, tehát szükség van rá. Az Isten ezért hozta létre az univerzumot irányító és szabályozó törvényeket és az Õ ítélete helyes, mert a mindenség teljes tudására támaszkodik. Amely entitás a kisértés, tudatlanság és az eredendõ bûn által letér az isteni törvények útjáról és kilóg az isteni huzalozási rendszerbõl, az tévesen ítél és ebbõl kifolyólag hibásan cselekszik. Az eredmény a karmikus visszahatás, a szamszárába kerülés. Az ítélet tehát lényegében értelmetlen és tökéletlen cselekedet, de felszíni, illuzórikus voltát tekintve elengedhetetlenül fontos mindannyiunk számára.
        Az emberek által alkotott törvénykönyvek közül azok közelítik meg leginkább az isteni törvények mûködésének elvi alapjait, melyek a precedensre épülnek. Nincs akkora könyv, melybe minden elképzelhetõ bûnre kidolgozott ítélet, törvény beleférne. Megoldást pusztán a hasonló esetek alapján történõ hasonló elbírálás jelenthet. A mennyei törvényszék így mûködik. Merthogy a bûnök is egyediek és tökéletesen megismételhetetlenek.
        A fejlõdõ szellem az ítélkezésen akkor lép túl, mikor átlép az értelmezhetetlen tartományba. A transzcendens egység, a teljesség állapotában nincs ítélet, mert ott látod, hogy ítélõ, ítélt és ítélet egy. Minden ítélet tökéletlen és viszonylagos, tehát többé-kevésbé pontatlan és ezért az a legjobb, ha nem vesszük nagyon a szívünkre még akkor sem, ha van benne valami. Gondoljunk itt pl.: mások kritikáira és az önkritikánkra.

6.10. A HIT PROBLEMATIKÁJA

        Amit nem tapasztaltál meg, az nem bizonyosság a számodra, azt legfeljebb elhiheted. Amiben hiszel, reménykedsz, az a világképedben a számodra valóságosként jelenik meg és kivetül a valóságra (projekció). Ha nem egyezik a hit a külsõ valósággal, azt elõbb-utóbb felismered, ez viszont csalódással jár. A csalódás gyengítõ hatással van a szellemre, az egóra.
        Az emberek jobban szeretik a hitvilágukat erõsítõ információkat, eseményeket, mint az illúziórombolókat, mert a megerõsítés jó hatással van az értelemre, az egóra és a további hitre. Ugyanakkor a tapasztalati tudás a gyakorlatban többet ér, mert használható, hisz a valóságra épül.
A hit torzítja a látott, érzékelt valóság értelmezését és észlelését, mert elõítéletként, prekoncepcióként jelenik meg az elmében. Olyan, mint egy szemüveg. Csak azt engedi láttatni, amit látni szeretnénk. Ezért célszerû idõnként levenni a szemüveget, mielõtt a kérlelhetetlen valóság verné le a szemünkrõl a maga módján.
        A hit ugyanakkor a teremtés alapja. Hidd el, hogy meg tudod csinálni. Amely lehetõségben, lehetségességben hiszel, azt akarássá alakítva realizálhatod a magad számára. Azt látod magad körül, ami benned is megvan, mert amilyen kint, olyan bent.
        Fontos tudnod, hogy az ellenségeid, a számodra negatív hatású erõk és a kételkedés mindig a hited alapjait, a biztos pontjaidat támadják meg és igyekeznek szétrombolni. Legyen hát a hited szinkronban a mindenhatóval, mint valami piramis (vagy oktaéder), mert ez a forma a legellenállóbb mindenféle bomlasztó hatással szemben, és ekkor kikezdhetetlen hitre teszel szert.

6.11. HA NEM TUDOD MIT TEGYÉL

        A megismerés során mindannyian kerülünk olyan helyzetbe, amelyben még nem voltunk, ami új és ismeretlen. Ilyenkor az újhoz való viszonyulás sajátos problémákat vet fel. Az ismeretlent egy már ismerthez hasonlítva igyekszünk analógiát találni, mely megszabhatná a viselkedésünket. Természetes, hogy utólag visszagondolva úgy találjuk, a viselkedésünk meglehetõsen szerencsétlen, suta, nevetséges, esetleg kínos volt. Nem a legjobb megoldást választottuk, mert nem jól értettük a helyzetet. Utólag okosnak lenni persze könnyû, de mit tegyünk, mikor egy ilyen helyzet elõtt állunk?
        Ha nem tudod mit tegyél, zavarodban általában hülyeséget csinálsz. Ez azért van, mert belsõ programkényszert érzel arra, hogy reagálj valahogy az eseményekre, valamilyen séma szerint, eljátszva egy használhatónak tûnõ szerepet a személyiséged kelléktárából. Minél bõségesebb kelléktárral rendelkezel, annál könnyebb eltalálnod az adott helyzetben a megfelelõ viselkedési sémát. A sikeres szerepléshez azonban elõbb meg kell ítélned a helyzetet, ami a félreértésekbõl kifolyólag hibás lesz, mivel minden értés máshogy értés.
        Két elfogadható megoldás kínálkozik ennek a problémának és következményeinek a kiküszöbölésére. Az elsõ: Kérdezd meg a Belsõ Éned vagy a szellemi vezetõdet. Az esetek többségében idõben meg fogod kapni a választ. Ha mégsem, akkor marad a második lehetõség: A passzív spontaneitás. Ha nem tudod hogyan reagálj, ne akarj elõre reagálni sehogy, ne tervezd el a válaszreakcióidat. Úgysem veszed hasznát a sémáidnak. Legyél éber a jelenben és csak közvetlenül reagálj, spontán ösztönösséggel, amennyiben nincs idõd gondolkodni a válaszreakció kinyilvánítása elõtt. Ha van idõd, várj a cselekvéssel, amíg egészen biztos nem lehetsz a dolgodban.
        Mindehhez fontos a passzív, ítélkezés nélküli szemlélõdés, a gondolatok leállítása. A személyiség értelmezõ programjai állandó, automatikus fecsegésre késztetik az egyébként is igen nyughatatlan elmét. Ez elvonja a figyelmet a valóságtól és befelé fordítja, el a jelenben történõ eseményektõl. A belsõ monológ megszüntetésével, idõleges kikapcsolásával jobban lehet kifelé figyelni. Koncentráltabb figyelemmel pedig elkerülhetõ, hogy meggondolatlan, felszínes cselekedeteket végezz. Nagyobb tudatossággal fogsz reagálni az elõálló szokatlan helyzetekben. Tudni vagy legalábbis sejteni, érezni fogod, hogy mit kell tenned.

6.12. A KÖZÖSSÉG EREJE

        Közösségi szinten a viszonyulás bonyolult problémákat vet fel. A tömeg könnyebben befolyásolható olyan egyszerû és manipulatív szuggesztiókkal, melyek ellen az egyén önmagában még meg tudja magát védeni. Az egyén kiszolgáltatott a csoportban. Mint individuumnak beszûkülnek a cselekvési lehetõségei. A tömeg pszichikai energiái erõteljesebb hatást gyakorolhatnak az egyénre és a környezetre, mint amivel az még meg tudna bírkózni (lásd: a morfogenetikai tér hatását az adaptációra).
        Példa: Ha egy ország lakossága elégedetlen a vezetéssel, pláne rosszat gondol róla, a tömeges szuggesztió hibás lépésekbe hajszolja a vezetõket. Hülyét csinál a nép a választott vezetõibõl. Ennek következménye az, hogy minden népnek olyan kormánya van, amilyet megérdemel. Ez a csoportkarma hatása. Akik együtt esnek bûnbe, sokszor csak együtt szabadulhatnak az általuk teremtett kötelékbõl. Ez alól csak a helyes felismerésbõl fakadó megbocsátás és az eloldódás adhat felmentést.
        Minden közösség egy valamilyen szinten szervezõdõ rendszer, tehát önmaga fenntartására, erõsítésére, bõvítésére, stabilizálására törekszik. Ennek következménye a belsõ hierarchia, a bürokrácia, a rituálék és a dogmatizmus kialakulása, melyek hosszabb távon konzerválják, lemerevítik a rendszert. Minden vallási és világi intézményrendszer tehát önmagát bénítja meg, s ez a rugalmatlanság okozza a késõbbiekben a felbomlását is.
        Minden közösségre, csoportra a legnagyobb veszélyt nem a külsõ fenyegetések, az ellenséges csoportok, a természeti csapások stb. jelentik, hanem a belsõ konfliktusok. Ezek a demoralizálódás, a feszültségek és a stressz az egyénen belül és a csoportban, illetve a pszichikai nyomás feloldásának megoldatlansága. Az egyén lehetõségeinek, mozgásterének, a szabad akarat beszûkülésének következménye a széthúzásra való hajlam, a csoport klikkekre bomlása, ill. a dominanciára törekvés, a hatalmi harc. További következmény a hátrányos megkülönböztetés megjelenése az ítélkezés, a kiközösítés és a büntetés alkalmazásával.
        A problémák többsége az ember ösztönös viselkedésébõl ered. Ezek az önfenntartás, a szexualitás, a hatalomgyakorló és területszerzõ magatartás, valamint az agresszió. Leküzdésük módozatai sokfélék lehetnek, de mind ugyanabból a szükségletbõl indul ki, és ez pedig az alkalmazkodás.
        Minden közösségnek van egy adott, sajátos szellemi, anyagi megnyilvánulási szintje. Ez a csoport sajátrezgése, mely a belsõ összetartó erõtõl függõen lehet homogén vagy heterogén. Ez a fejlettségi szint általában stabilizálódik a közösség kiépülése után, még késõbb pedig a rendszer megcsontosodásával csökkenni kezd.
        Azon egyén számára, aki fejlettségében a közösség alatt van, a csoport vonzó, mert általa felemelkedhet. A csoport védelmet, biztonságot nyújt a tagjainak, ezért cserébe alárendeltséget vár el a választott vezetõkkel és a közösség céljaival szemben, a csoport érdekeire való hivatkozással. Ha az egyén tovább akar fejlõdni, egy idõ után a közösség visszahúzó erõvé válik, mivel a csoport lényege az összetartás, jóban-rosszban. Az elszakadás viszont problémákkal jár. Az átlépés egy másik csoportba: csöbörbõl vödörbe kerülés. Egyedül fejlõdni pedig kockázatos, veszélyes, magányos dolog, szinte lehetetlen egy bizonyos fejlettségi szint elérése elõtt. A társaságra tehát szükség van, de az egyénnek meg kell találnia az egyensúlyt a saját útja és a közösség útja között, mert a kettõ sok esetben nem azonos egymással. (7.ábra)

        Egyetlen nagyobb közösség sem képzelhetõ el vezetõ, vezetõk nélkül. A vezetõ utáni szükséglet a csoport irányításának szükségességébõl fakad. Az embereknek kell valaki, aki megmondja nekik, hogy mit kell tenniük, hol a helyük a közösségen belül, mihez igazodjanak. Ha látnak maguk elõtt egy ilyen vagy ilyennek tûnõ személyt, követni fogják. Ennek oka javarészben az, hogy eleve erre nevelik, kondicionálják a gyerekeket a társadalmunkban, mert hallgatni másokra, engedelmeskedni általában könnyebb, mint döntést hozni és vállalni érte a felelõsséget. Csak keveseket nevelnek kimondottan vezetõnek. Sajnálatos, hogy az emberek többségét ezzel együtt leszoktatják az önálló gondolkodásról és döntéshozatalról is, erõsítve bennük az engedelmeskedés kényszerét. Ezért van, hogy "az emberek inkább hallgatnak a vezetõikre, mint az igazságra".
        A jó vezetõnek széles látókörrel kell rendelkeznie. Át kell látnia a rá bízott rendszernek és környezetének felépítését és mûködését, ismernie kell a rendszer erõs és gyenge pontjait és képesnek kell lennie arra, hogy változtasson, javítson rajta. A jó vezetõnek karizmatikus személyiségnek, példaképnek kell lennie, mert amilyen a fõnök, olyanok a beosztottjai. A közösség teszi erõssé a vezetõjét és a vezetõ teszi erõssé a közösségét.

6.13. A KÖZÖSSÉGI TÖRVÉNY ALAPJAI

        Mindezen fejtegetések után lássuk akkor, milyen alapelvekre kell(ene) épülnie egy utópisztikus társadalom törvénykezésének létfilozófiai szempontból.:
1. Minden emberi törvény legyen összhangban az isteni törvénnyel és a spiritika alapelveivel.
2. A törvény nem feltételes, hanem kizárólag kijelentõ módban fogalmazandó meg.
3. A törvénynek tartalmaznia kell a helytelen és büntetendõ cselekedetek megfogalmazása mellett a helyes és betartandó cselekedetek leírását is.
4. A törvény alól nincs kivétel. A szabályozás mindenkire, a törvényhozókra és a bírákra is egyaránt vonatkozik.
5. Minden állampolgárnak fejbõl tudnia kell a törvényeket leegyszerûsített, világos formában. A gyerekeknek az iskolában az olvasással és írással egyszerre kell megtanítani a törvényt.
6. A gyermek által elkövetett bûnök és hibák annak 18 éves koráig a szülõket vagy a gyámot, a gondviselõt terhelik.
7. Minden külföldit a felségterületre történõ belépéskor tájékoztatni kell az érvényes törvényekrõl, mert az rájuk is vonatkozik, kivétel nélkül.
8. Diplomáciai mentesség (az elõzõ pontból következõen) nincs.
9. Az egyén érdekeit mindig alá kell rendelni a közösség érdekeinek.
10. Amnesztia, azaz feltétel nélküli közkegyelem nincs, de feltételes amnesztia adására lehetõség van bizonyos esetekben.
11. Bûn és hiba között különbséget kell tenni az eljárás, ítélkezés és végrehajtás során. Bûn a szándékos törvényszegés, hiba a felelõtlenségbõl, gondatlanságból vagy tudatlanságból elkövetett törvényszegés.
12. Az elkövetõ állampolgári jogaiban korlátozást kell szenvedjen, de emberi jogait tilos csorbítani.
13. A bûnös vagy hibás egyén törvényileg szabályozott módon az ítéletet követõen megfosztandó társadalmi pozíciójától.
14. Az egyént a törvényszegés súlyosságának mértékében kell alacsonyabb társadalmi pozícióba helyezni, biztosítva ezáltal számára a munkához, a megélhetéshez, a beilleszkedéshez való jogot.
15. A kollektív hibák és bûnök az egyéni felelõsség mértékének megfelelõen ítélendõk.
16. A megbánás és önkéntes jelentkezés a hatóságnál, valamint az együttmûködés a nyomozás során enyhítõ körülménynek minõsítendõ.
17. Az ítélkezésnek és a végrehajtásnak a precedensre kell épülnie.
18. A vitás, egyértelmûen nem lezárható esetekben az ügy a legfelsõbb bíróság hatáskörébe adandó, melynek a saját döntését utólagosan csak akkor kell érvénytelennek minõsítenie, ha a késõbbiek során egyértelmû bizonyíték merül fel az elítélt ártatlanságával kapcsolatban.
19. Az ártatlanul elítélteket az államnak kötelessége legyen rehabilitálni és a törvényben megszabott módon a nekik okozott egzisztenciális kárt megtéríteni.
20. A bûnök nem évülnek el. Amíg a tettes él, bármikor felelõsségre vonandó kell legyen, amint erre fizikailag lehetõség nyílik, vagyis amint bíróság elé kerül.
21. Az ítéletvégrehajtás a törvényben megszabott kivételek esetén késleltetendõ, egyébként azonnal végrehajtandó.
22. A bûnösöket a közösségtõl elzárni, a társadalomból kizárni és egymással összezárni a negatív szocializáció lehetõsége miatt egyaránt tilos.
23. A büntetés célja nem a bûnelkövetéstõl való elrettentés, hanem az elkövetõ személyiségének megfelelõ kondicionálása, helyes útra terelése kell legyen.
24. A bûnöst a büntetés idejére ki kell emelni a megszokott társadalmi közegébõl és speciális, átnevelõ hatású közegben kell elhelyezni, ahol az elkülönítés célja a szakemberek segítségével történõ személyiség és értékrend újrakondicionálása kell legyen szelíd módszerekkel és spontán adaptációval.
25. A büntetés részbeni vagy teljes elengedése a bûn súlyosságától függõen, kegyelem által az õszinte megbánáshoz és a jó magaviselethez kötendõ.
26. A büntetés letöltése után a rehabilitált személy a törvényben meghatározott ideig folyamatos megfigyelésnek vetendõ alá, az átnevelés eredményességét ellenõrizendõ.
27. Az átnevelés eredménytelensége esetén az elítélt büntetésének meghosszabbítása alkalmazandó a törvényben meghatározott módon és ideig.
28. A maximálisan kiszabandó büntetés a halálos ítélet legyen, melynek alkalmazásáról minden esetben a legfelsõbb bíróságnak kell döntenie.

6.14. HARAG ÉS SZUGGESZTIÓ

        A harag a csalódásból, a tervek meghiúsulásából, a létezési problémakör természetének meg nem értésébõl fakadó diszharmónikus tudati állapot. Azért haragszol meg másokra, mert a róla benned élõ idea nem fedi a másikról szerzett új tapasztalataidat, vagyis a szemedben a másik nem a te elvárt, megítélt értékrended szerint cselekszik. Ha haragszol valakire, az a te bajod, nem a másiké. A te lelki békédet bolygatja meg, neked kell alkalmazkodnod a helyzethez vagy drasztikus beavatkozással megváltoztatnod a környezetedet. A harag illúzió és az eredendõ bûn következménye.
        A szuggesztió olyan idea, ítélet valamirõl vagy valakirõl, mely a célt meghatározza és hatást is gyakorol rá, hogy az olyan legyen, s ne másmilyen. Éppen ezért mindenféle szuggesztiót, legyen az pozitív vagy negatív, a tapasztalataink szerint helyesebb inkább elvetni, mint alkalmazni, mert sablonizáló hatással van a célra, amire irányul. Ez többnyire csökkenti a rugalmasságot és a változatosságot, és hosszú távon a fejlõdés ellenére van, mivel alakítja a célrendszert, hatást gyakorol rá és formázza azt. Kivételt képeznek persze azok az esetek, mikor a fejlõdés érdekében pontosan a rugalmatlanságra és változatlanságra van szükség.
        Tömeges szuggesztióval egészen nagy dolgokat is meg lehet változtatni, csodát lehet tenni. Normál körülmények között azonban az akaratok sokfélesége miatt a szuggesztiók valóságdeformáló hatása kiegyenlítõdik, így a dolgok csak nagyon kis (nem drámai) mértékben változnak meg. Koncentrációval és az alkalmazott energia szintjének emelésével a szuggesztiók ereje megnövelhetõ.
        Ha egy csoportban sokan elégedetlenek valakivel, haragszanak rá, a gondolataik és érzéseik a telepatikus kommunikáció során eljutva a célszemélyhez, mélytudati szinten is szuggesztív sugallatokként hatnak rá, nemcsak a feltudat szintjén. Ez még akkor is mûködik, ha például az illetõ a felszínen nem érzékeli a többiek véleményét, ítéletét, mert egyszerûen nem éreztetik vele. A közösség ráhatása ekkor is alkalmazkodásra készteti a szellemet, amely átformálja a személyiségét és igyekszik megfelelni a vele szemben támasztott követelményeknek.
        Vannak építõ és romboló sugallatok. Ez nem jelenti azt, hogy ezek jók vagy rosszak, csupán a hatásuk következményeire vonatkozik a meghatározás. Az építõ szuggesztiók a személyiség meglévõ rendszereire vannak gyógyító, fejlesztõ, erõsítõ hatással, a rombolók pedig gátolják azt a harmónikus mûködésben.
        Ha valakirõl sokan gondolják azt, hogy jó és okos, egészséges, sikeres ember, vagyis bizonyságot tesznek ezen látszólagos tulajdonságairól, akkor azzá is válik az illetõ. Ha valakit azonban sokan, sokáig hülyének, rossznak, betegnek néznek, egy idõ után az egyéni befolyásolhatóságától függõen magára veszi ezeket az ideákat és tényleg olyanná is válik. Ezzel ölni is lehet.
        Az identitásvédelmi programok erõsítése és a heterogén élettér, a vegyes társaság megválasztása a legbiztosabb védelem ezen romboló gondolatok ellen. A rontás, az átok (az ok át-irányítása, másra hárítása) olyan felerõsített, irányított romboló sugallat, amely elkerülhetõ, visszaküldhetõ, elhárítható. Az áldás, az ima és az együttérzés, a részvét építõ hatású, erõsítõ sugallatok. Csodákat lehet tenni velük.
        Minden ilyen ráhatásnak karmikus visszahatása van, tehát a mások szuggerálása valójában önmagad szuggerálása közvetett módon. A Földön, mint a bûn iskolájában az egyik nagyon fontos vizsgafeladat megtanulni a gondolatok szabályozását, a tulajdonképpeni tudati kikezdhetetlenséget. A gondolatok ugyanis éppoly valóságosak és mérhetõ erõhatással bírnak (lásd: pszichokinézis), mint a hétköznapi értelemben vett anyagi dolgok. Mivel az anyag maga is transzcendens idõforrásokból és ezek komplex hullámterébõl áll.
        Kiegészítés: A szellemi hierarchiát is befolyásolják a közösségi szuggesztiók. A bolygó, ill. az emberiség vezetõi is érzik magukon, hogy kezdenek butulni, ha a rendszerükben csökkenni kezd az általános tudásszint és a lélekrezgések lecsökkennek, szétzilálódnak. Ilyenkor a hierarchia tagjai a fizikai síkra reinkarnálódnak, a megfelelõ helyen és idõben ott, ahol hatékonyan be lehet avatkozni az emberiség szellemi fejlõdésébe. Õk azok, akik tanítókként, vezetõkként, mûvészekként vagy feltalálókként próbálják emelni a jelenlétükkel és a munkájukkal az emberiség szellemi szintjét. Jelenleg nagyon sok ilyen tanító tartózkodik lent a fizikai síkon, így ebbõl is láthatjuk, hogy milyen komoly válsághelyzet állt elõ a Földön.

6.15. A KAKUKKTOJÁS

        A kakukktojás vagy "trójai faló" egy széles körben alkalmazott tudati technológia, mellyel különbözõ rendszerekbe lehet behatolni a védelem és az ellenõrzés kikerülésével. Jó és rossz célra egyaránt felhasználható. Ez a kiskapu a falon keresztül.
        Tágabb értelemben véve minden olyan módszer kakukktojás, mellyel egy rendszer hatást gyakorol egy másikra annak tudta és akarata ellenére. A fizikai síkon ilyen a személyiség átprogramozása reklámok, szuggesztiók által, a kémkedés, a szélhámosság, a hazugság, az igérgetés, a csábítás és az összes olyan beugratás, amely a célpont bizalmába való beférkõzéssel éri el célját. A kakukktojás alkalmazásának legfõbb oka tehát a másik személy, entitás befolyásolása.
        A kakukktojás elleni védekezés és elhárítás, ill. a megelõzés a szabad akarat, az identitás és a saját érdekek védelmét szolgálja. A gyanakvás, a bizalmatlanság, az ellenõrzési és szûrési technikák megvédhetik ugyan az embert a beugratástól, viszont elõsegítik a személyiség lemerevedését.
        A változás, a személyiség fejlõdése ugyanis a tanulás során megy végbe. Ha elzárkózol és véded magad a külsõ behatásokkal szemben, akkor a tapasztalatoktól fosztod meg magad. A viszonyulásnak fontos része a bizalom és az ezzel járó sebezhetõség, a beugrathatóság. Ennek elszenvedése által is immunizálódik ugyanis a személyiség a csalódások során, a csalódásokkal és a meglepetésekkel szemben.
        Kiegészítés: Az elsõ kakukktojás a Sátánél volt a mennyországban, aki visszaélve az isteni törvényekkel megteremtette a kisértéseket a másfajta huzalozással, vagyis a fennálló rendszer ellen fordult. Ennek következményeként fosztották meg rangjától (-él) és számûzték az anyagi világba a követõivel együtt (lásd: a bûnbe esést).

6.16. A REJTÕZÉS LÉNYEGE

        A mágia egyes számú alapszabálya, teorémája, hogy senki se tudjon róla mit csinálsz. A hatékony spirituális fejlõdéshez nélkülözhetetlen a rejtõzés alkalmazása, melynek lényege önmagad álcázása a környezeted elõtt.
        "Senki sem lehet próféta a saját házában." Ne tudjon róla senki, még a közvetlen hozzátartozóid sem, hogy ki vagy és mivel foglalkozol. Amirõl mások nem tudnak, abba nem szólhatnak bele, és azt nem árulhatják el másoknak és nem okozhatnak vele kárt neked.
        Kilétedet, tevékenységedet, céljaidat, eszközeidet mindig tartsd titokban mindenki elöl. Légy átlagember, kerüld a népes társaságot, a feltûnést, ne akarj valaki lenni egy közösségben. Kerüld a konfliktusokat és mindenkit igyekezz meggyõzni arról, hogy te egy jelentéktelen figura vagy. Minél fontosabb munkát végzel, annál többen akarhatnak keresztbe tenni a terveidnek, tehát annál jobban kell rejtened magadat. Még a barátaidban sem bízhatsz, hisz minden és mindenki változik ebben a világban. Õk a te legkedvesebb ellenségeid, mivel sokat tudnak rólad és közeli kapcsolatban állnak veled. Ügyelj hát rá, hogy ne fordítsd õket magad ellen.
        Ugyanakkor törekedj arra, hogy te ne legyél senki ellensége. Jobb megkerülni másokat, mint hadakozni velük. A cselekvõ célja minél kisebb áldozatok árán minél hatékonyabb munkát végezni. Ne feledd el, hogy mindig az nevet igazán, aki a végén nevet. Éld az életed úgy, hogy a végén boldogan, nevetve távozhass el ebbõl a világból.

6.17. AZ ELVÁLÁSRÓL

        Ami megszületett, az el is pusztul elõbb vagy utóbb. Így van ez a kapcsolatokkal is. A kapcsolatok felbomlásának oka ugyanaz, mint ami létrehozta õket. A közös cél, az együtt átélt élmények és a változatosság hiánya, az elkülönültség igénye, a konfliktusok, az új kapcsolatok kiépülése lassan eltávolítják egymástól a résztvevõ feleket. És ekkor jönnek a problémák. Hiányozni kezd a másik, üresség marad utána benned.
        Vedd észre, hogy nem a másik személy szokott hiányozni neked, hanem az, hogy nem kaptad meg a kapcsolattól, amit szerettél volna. A csalódás kelti benned a hiányérzetet és a vágyódást a másik után. Hol vannak azok, akik elõzõ életeinkben oly fontosak voltak a számunkra? Elnyelte õket az idõ. A mostani életünk kapcsolataival is ugyanez fog történni, és nem fognak hiányozni. Maga a kapcsolat és az általa nyerhetõ élmények, élvezetek és a tapasztalás az, amire szükséged van és ami hiányozhat. A legjobban a fordított eset bizonyítja ezt, mikor neked nem hiányzik a másik személy az elválás után, hanem te hiányzol õneki. Ez mutatja, hogy nem személyfüggõ a hiányérzet, hanem élményfüggõ. A jó, kellemes élmények azok, melyek hiányoznak neked, míg a rossz dolgok nem hiányoznak. Gondolj csak bele...!

6.18. A SZERETETRÕL

        A szeretet: érzés és állapot, elfogadással és türelemmel járó harmónikus viszony a létezõk között. Kiáradás, az isteni megnyilvánulás és léteztetés maga. Semmihez sem hasonlítható, csodálatos érzés, mely késztet az Eggyé válásra. Éltetõ, gyógyító, boldogító, harmonizáló fény, mely adható és elfogadható és értelmet ad az életünknek.
        A szeretet nem szorítható be az értelem ideakeretei közé és nem magyarázható, vagyis szavakkal leírhatatlan, mégis mindenki számára egyértelmûen érthetõ és átélhetõ. A szeretet Isten ajándéka. A szeretet igazsága vezet bennünket haza az úton az életbe, Istenhez.
        A szeretet önmagából táplálkozik és mindvégig jelen van a létezõ evolúciója során minden entitásban. A szeretet extázisig fokozódó érzése a szerelem, a rajongás, mely öröm, gyönyör, boldogság annak is aki adja és annak is aki kapja. A szeretet minden létezõ iránt, tisztán és elfogulatlanul az önmegvalósítás célja. Általa tovább lehet jutni a megismerésben, mint a puszta tudomás és bármekkora bölcsesség által. Ez a szellemi fejlettség igazi mércéje.
        A szeretet hiánya a fény, az élet, a harmónia hiánya. Ez a zûrzavar, a sötétség, a tudatlanság és a gonoszság fájdalma. Szeretet nélkül a legnagyobb tudás és bölcsesség sem ér semmit. A szeretetérzés elfolytható és eltorzítható, de meg nem szüntethetõ. A leggonoszabbak lelke mélyén is ott pislákol a szikrája.
        A szeretet annak a felismerése, hogy minden létezõ egy. Az önmegvalósítás során az entitásban öntudatára ébredõ Isten kisugárzása magából, magának, magáért. A szeretet Isten valóságos természetének, a létezés lényegének felismerése és megvalósítása. A szeretet minden.
        Kiegészítés: Az odaadó szolgálat a szabad akaratból, másokért végzett önzetlen jócselekedet. Azért tenni valamit, hogy a másiknak jó legyen (lásd: a spiritika 2. törvényét). Áldozatvállalással jár, tehát lemondást követel és a veszteségek elviselését. Ez a szeretet közvetlen megnyilvánulása, a legnemesebb tevékenység a világon, mert mások szeretõ szolgálatában fejlõdhetünk a legjobban. Sokszor úgy segíthetsz a másikon, ha magadon segítessz elõbb vagy csak az eszközt (tudást) adod meg neki, hogy segíthessen magán. Mert a szeretet lényege az élet. Élni és másokat élni segíteni.

6.19. A SZERELEMRÕL

        A szerelem az a tudati, érzelmi szeretetjelenség, mikor a vágy ideáját kivetítve fedésbe tudjuk azt hozni egy másik ember (entitás) által kivetített viszonyformával. A vágyaid tárgyát látod a másikban. Ez illúzió. Nem a másikat látod, hanem amit õ megmutat magából neked, amit te érzékelni tudsz belõle és feldolgozva magadban egy képpé állítassz össze. Nem a másikba vagy szerelmes, hanem abba a képbe, információhalmazba, ami a tudatodban a másikról benned él. (8. ábra.) Ha a másik nem látja meg benned a saját vágyideáit, õ nem lesz beléd szerelmes. Ekkor jön a beteljesületlenség. Ez csalódáshoz vezet, boldogtalansághoz.

        Ha a szerelem kölcsönös, az a csoda. Az egymásra találás illúziója. Minél jobban megismeritek egymást, a bennetek élõ kép a másikról annál kifinomultabb lesz. Akár teljesen meg is változhat. Mivel a másik nem olyan, amilyennek te látod, ezért nem úgy cselekszik ahogy várnád, feltételeznéd.
        Ez problémákhoz, csalódáshoz vezet. Ekkor vagy elváltok, mert kihunyt a szerelem, hisz a másik nem olyan mint a vágyaid, az álmaid kedvese, vagy tudomásul veszitek a tényeket és elfogadva egymást szeretetben, közös akarattal továbbra is együtt maradtok.
        A szerelem egymás ámítása. Akit szeretsz, annak igyekszel a kedvére tenni, azaz megfelelni a benne terólad lévõ ideaképnek és elvárásoknak. Ez hosszú távon neked kényelmetlen lesz, mert nem lehetsz önmagad. A másik pedig ezt nem látja, õ csak ragaszkodik a benne élõ idea illúzióhoz és egyben tehozzád. És csalódik, ha nem felelsz meg neki. Az önzetlen, tiszta szerelem az, amikor hagyod, hogy a másik önmaga legyen. Elfogadod és próbálod megismerni. Nem a másikat alakítod, hanem a benned õróla élõ képet. Így viszont azt kell majd látnod, hogy õ nem olyan, mint a vágyaid, tehát csalódsz. Kielégületlen maradsz és boldogtalan.
        A kielégüléshez önzõnek kell lenned. Akkor viszont nem lehetsz belé szerelmes, mert a szerelem a másiknak akar jót és nem önzõ. Ha önzõ vagy, nem szereted a másikat, és õ ezt látva el fog hagyni, tehát mégiscsak kielégületlen maradsz. Viszont ha önzetlen vagy, csak akkor leszel boldog, ha a másik is ugyanilyen, és képesek lesztek kölcsönösen úgy kielégíteni egymás vágyait, hogy közben mindketten önzetlenek maradtok.
        Szép is lenne a szerelem, ha ilyen egyszerû volna a dolog. Az embernek ugyanis nem csak szép és elõnyös, hanem csúnya és elõnytelen tulajdonságai is vannak. Jó és rossz, fény és árnyék lakik bennünk szétválaszthatatlanul, egymást formálva, alakítva. Csak akkor tudod elfogadni a másikat, ha a benne lévõ jót és rosszat egyaránt elfogadod. De ez csak akkor lehetséges, ha õ is el tudja fogadni magát teljesen, és te is el tudod fogadni magad teljesen.
        Elfogadni viszont csak azt tudod, amit ismersz. A megismeréshez szembe kell nézned a megismerendõvel, legyen az bármilyen, jó vagy rossz. Ehhez viszont elfogulatlanságra van szükséged magaddal és másokkal szemben, vagyis el kell felejtened az elõítéleteidet. Le kell szoknod az ítélkezésrõl, ami viszont nem más, mint értelmezés, tehát természete az értelemmel bíró embernek. Ha viszont nem értelmezed a vágyaid, nem öntöd õket formába, akkor nem tudod kivetíteni, hogy megtaláld a vágy tárgyát, tehát kielégületlen és boldogtalan maradsz.
        Persze ezek a problémák rugalmas hozzáállással leküzdhetõk és jöhet a szerelem, az együttélés, a boldogulás. Szép is lenne az élet, ha ilyen egyszerû volna a dolog! Csakhogy minden változik. Te is és a másik is folyamatosan változtok, fejlõdtök, átalakultok. A vágyaitok, gondolataitok szintén, tehát a köztetek lévõ viszony is változik.
        Még ha mindketten közös akarattal az együtt maradáson és a szerelem beteljesülésén munkálkodtok, akkor is beleszólnak a terveitekbe és cselekedeteitekbe a beszámíthatatlan tényezõk. A félreértések, melyek tisztázása újabb félreértéseket szül. Vagyis a kapcsolatba illuzórikus elemek is beépülnek. Amíg nincs olyan probléma, amely próbára tenné a kapcsolatot, nincs baj. Csakhogy az élet tele van problémákkal és nehéz helyzetekkel és a terheléskor kiderülnek ezek az illúziók. Ez csalódással jár, ami kölcsönös boldogtalanságot eredményezhet.
        Persze hozzá kell tennünk, hogy vannak kellemes csalódások is és a beszámíthatatlan tényezõk nemcsak szerencsétlen, hanem szerencsés helyzeteket is elõidézhetnek. És ha a kapcsolatotok még ezt is kibírta, és megmaradt a bizalom, a barátság, a szeretet, a tisztelet, az önzetlenség és az egyensúly kettõtök között, méghozzá féltékenység, ragaszkodás és kielégületlenség nélkül, nos ez a legjobb eset. De sajnos a szerelem így is elmúlik. Az orgazmus sem tart örökké. A csodából tartós, mély, dinamikus kapcsolat lesz, melyet a szeretet tüze tart össze. A szerelem csak szikra volt, mely lángra lobbantotta, mint valami katalizátor a két didergõ, magányos lelket és összehozta õket, hogy egymás tükrében szemlélõdve fejlõdhessenek, tökéletesedhessenek, amíg a sors kíméletlenül el nem választja õket. Vagy meg nem únják.
        Nagyon sok variáció lehetséges egy kapcsolat lefolyására nézve és nagyon sok tényezõ szól bele. Ha nem hajtana bennünket a magány boldogtalansága és kielégületlensége, a törekvés az egyesülésre, talán bele se kezdenénk, olyan nehéz és problémás. De tény, hogy nincs boldogság szenvedés nélkül. A legvégsõ, nagy szerelem pedig, mely a teremtményt a teremtõjéhez, Istenhez vonzza az önmegvalósítás, az eggyéválás során, véget vet a kínlódásnak és mindenkinek megadja az igazi, teljes, tökéletes és örökké tartó boldogságot, gyönyört, kielégülést a hazatérésekor. Minden más szerelem csak elõjáték, próba, gyakorlás volt, felkészülés az Istennel való nagy találkozásra, az igazi alkímiai mennyegzõre.
        De szép is volna, ha olyan könnyû lenne ezt az utat végigjárni, mint elmagyarázni és megérteni!

Hetedik fejezet

Vissza a tartalomhoz