Frank Winking

GONDOLATOK  A  VALÓSÁGRÓL

A  megnyilvánuló létezés természetének alapjai

ensológia

11. verzió

Készült: 2001. május.

Ensológia szimbólum.


 
"A valóságot is meg kell teremteni."


ELÕSZÓ

        Ez a könyv tömör összefoglalása mindazon gondolatoknak, melyek a valóság természetének kutatása során fogalmazódtak meg bennem. A saját, személyes tapasztalataimon túl szükségszerûen sok olyan elképzelést is tartalmaz, melyeket mások, tõlem függetlenül már fölvetettek a múltban, miközben a vallás, a tudomány, a filozófia és a hétköznapi élet terén végezték megfigyeléseiket. Az irodalomjegyzékben közlöm ezen forrásmunkákat, tisztelettel adózva mindazon elõdöknek és kortársaknak, akik gondolataikkal, észrevételeikkel segítették a munkámat.
        Ezúton szeretnék köszönetet mondani a kisérõimnek.: A szellemi vezetõmnek, a védõangyalomnak, az inspirátoraimnak, a kisértõimnek, az égi és földi tanítómestereimnek, továbbá a barátaimnak, szeretteimnek és ellenségeimnek, akik tetteikkel és tanácsaikkal nagy mértékben hozzájárultak a könyv anyagának megformálásához. Külön köszönetem a Teremtõmnek, az Istennek, és persze minden létezõnek, amiért együttes hatásukkal lehetõvé tették, hogy megtapasztalhassam a valóságot, megérthessem és tömören összefoglalva leírhassam azt.
        Életünk milyenségét a világképünk és az ebbõl következõ értékrendünk határozza meg jelentõs mértékben. Mindkettõ tanult és egyedi tulajdonsága a személyiségünknek és mindkettõ megváltoztatható, tökéletesíthetõ. Remélem, könyvemmel hozzásegíthetem a Kedves Olvasót a saját világképének minél tökéletesebbé formálásához.
        Ebben a könyvben az alábbi, alapvetõ emberi  és létfilozófiai kérdésekre igyekeztem válaszokat keresni és egyszerû, közérthetõ formában megfogalmazni.: Ki vagyok én? Honnan jöttem? Hol vagyok? Hová megyek? Mibõl van a világ? Hogyan jött létre a világ? Mi az élet értelme? stb. A válaszokhoz vezetõ hosszú és bonyolult logikai levezetéseket és bizonyításokat a terjengõsség elkerülése érdekében igyekeztem elhagyni vagy minimálisra csökkenteni. Törekedtem a gondolatok világos és átlátható megfogalmazására, bár tisztában vagyok vele, hogy bizonyos szintû háttérinformációk nélkül az anyag nagy része nem vagy csak kevéssé lesz érthetõ az Olvasók számára. Nekik állítottam össze az irodalomjegyzéket a könyv végén, mely segítséget nyújthat a megértéshez.
        Ezen írás eredetileg összefoglaló tanulmánynak készült az eddigi munkámról, mely természetesen tovább folyik, és remélhetõleg produkál még érdekes és izgalmas felfedezéseket a valóságról.
        Munkám nem a már mindent megértõ nagytudású szakembereknek szól, hanem a hozzám hasonló egyszerû útkeresõknek, akik szeretnének érteni valamit az õket körülvevõ világból. Mindezen gondolatok és hipotézisek (részben igazolt feltevések) nem tükrözik a tudomány mai álláspontjait. Az itt tárgyalt elméletek és élettapasztalatok csupán útmutatások ahhoz, hogy eligazodhassunk általuk a valóság tartományaiban. Remélem mások számára is érthetõen fogalmaztam és hasznosnak fogja találni minden olyan ember ezeket az ideákat a saját fejlõdése során, akit komolyan érdekelnek az élet lényeges kérdései.
        Szeretettel ajánlom ezt az írást mindenkinek, aki úton van és szeretne célba érni.
 
Frank Winking
Magyarország, 1996. augusztus.
BEVEZETÉS        Hogy igaz-e a most következõ történet, talán sosem fogjuk megtudni, mindenesetre nagyon érdekes és elgondolkoztató.
        Az Úr 996. esztendejének augusztus havában, valahol a Kárpát-medencében 1000 fekete sámán gyûlt össze egész Eurázsiából egy találkozóra. Ekkorra egyértelmûvé lett a régi hit képviselõi számára, hogy uralmuk leáldozóban van. Géza nagyfejedelem megszegve a vérszerzõdést fölvette a keresztény hitet és a magyar törzseket egységes állammá kovácsolva megkezdte egy keresztény Magyarország építését. Fia, Vajk szintén az új tanoknak megfelelõen nevelkedett, és a sámánok számára nyilvánvalóvá vált, hogy amennyiben õ kerül a trónra apja halála után, a hagyományos hitnek végleg befellegzik.
        A sámánok ezért, felhasználva mágikus képességeiket a sötét oldal szolgálatában, örök idõkre szóló átkot mondtak ki az egész magyarságra, melynek egyik pontja így hangzott.: "Nehezen tanulj és könnyen felejts!"
        Mindössze száz fehér sámán akadt akkoriban az egész kontinensen, akik megpróbáltak szembeszállni ezzel a rontással. Mivel az átok megszûntetéséhez nem voltak elég erõsek, inkább módosították azt. A turáni átok hatását így sikerült ezer évre csökkenteniük.
        Az átok határideje 1996. augusztus 18-án járt le. A magyarság szellemi fejlõdésében ezzel új fejezet kezdõdött. Mivel a Föld szellemi központja Tibetbõl áthelyezõdött Magyarországra, az ide reinkarnálódott tanítók és vezetõ lelkek mostantól még nagyobb hatásfokkal tudnak majd dolgozni az egész emberiség tudatszintjének emelésén. Reménykedjünk benne, hogy munkájuk sikerrel jár. Szükségünk van a segítségükre.
 
 

TARTALOM1. A LÉTEZÉSI TÖRVÉNYEK

1.1. A forrás törvény
   1.1.1. A forrás fizikai paraméterei
   1.1.2. A forrás filozófiai jellemzõi
1.2. A létezésmegmaradási törvény
1.3. Az információmegmaradási törvény
1.4. A kölcsönhatási törvény
1.5. A ciklus törvény
1.6. A forma törvény
1.7. A célirányossági törvény
   1.7.1. A létezés céljai
   1.7.2. Az élet értelme
2. A LÉTEZÕ EVOLÚCIÓJA

3. A MEGISMERÉS

3.1. A megismerés fokozatai
3.2. A transzlogika
3.3. Az istenhálózat
3.4. A humorról
3.5. A dezinformáció
3.6. Az ingerületszükséglet
3.7. Az érzékelés fajtái
   3.7.1. Rezgéskép szerint
   3.7.2. Irányultság szerint
3.8. A rendezett rendezetlenség
3.9. Átláthatatlan
3.10. Variációk világnézetre
3.11. Az értelem határán túl
3.12. Az ismeretlen tartomány
3.13. A végtelenség fogságában
3.14. A felismerés furcsaságai
3.15. Pokolraszállás és mennybemenetel
3.16. Az Istenprogram
3.17. Az iskolarendszer
4. AZ ÁLMOK
4.1. Álom és valóság
4.2. Az álmok fajtái
4.3. Az álmok mûködése
4.4. Az álmodozás
5. A LÉLEKFEJLÕDÉS
5.1. A lélekrõl
5.2. A lélekfejlõdésrõl
5.3. A lélek iskolája
5.4. Az Istengyermek
5.5. Szellemkondicionálás
5.6. Gondolatvírusok
5.7. Kisértésimmunológia
5.8. Az identitástudat felelõssége
5.9. Személyiségfinomítás
5.10. A szelektív emlékezet
5.11. Az önhit
5.12. A bukásról
5.13. Hit és csalódás
5.14. Tudati technológiák
6. A VISZONYULÁS
6.1. A viszonyulás fejlõdése
6.2. Az aszimmetria tétel
6.3. A spiritika törvényei
6.4. A kapcsolat fája
6.5. A viszonyulás problémái
   6.5.1. Az elégedetlenség
   6.5.2. Az akaratok ütközése
   6.5.3. Az agresszió
   6.5.4. Az ellenségeskedés
   6.5.5. A "három ens probléma" speciális esetei
6.6. A viszonyulás típusai
   6.6.1. Amikor én adok valamit teneked
   6.6.2. Amikor te adsz valamit énnekem
   6.6.3. A mi kölcsönhatásunk egymás közt
6.7. Kisérõk és kisértõk
6.8. Azonosítási formák
6.9. Az ítélet értelmetlen
6.10. A hit problematikája
6.11. Ha nem tudod mit tegyél
6.12. A közösség ereje
6.13. A közösségi törvény alapjai
6.14. Harag és szuggesztió
6.15. A kakukktojás
6.16. A rejtõzés lényege
6.17. Az elválásról
6.18. A szeretetrõl
6.19. A szerelemrõl
7. A TEREMTÉS
7.1. A teremtés szintjei
7.2. A vágyak teremtõ ereje
7.3. A teremtés hulladékai
7.4. A nincsrõl
7.5. A halál
7.6. Az öröklét
7.7. A teremtés mellékhatásai
   7.7.1. A zavaró hatások
   7.7.2. A zavarok kezelése
   7.7.3. Nehézségek
   7.7.4. Az önazonosság kérdése
7.8. Az egészség és a betegség természetérõl
7.9. A fóbiákról
7.10. Az életkedv növelése
7.11. Az élvezet fontossága
7.12. A szenvedés értelme
   7.12.1. Az ellentmondások
   7.12.2. Az ítélkezés
   7.12.3. A büntetés
   7.12.4. A megoldás
7.13. A szakmai ártalom
8. A TÖKÉLETESEDÉS
8.1. A tökéletesedés útjai
8.2. A problémákról
8.3. Önzés és önzetlenség
   8.3.1. A negatív hatások
   8.3.2. Az érzéketlenség
   8.3.3. A közösség
   8.3.4. Az önzetlenség
   8.3.5. Konklúziók
8.4. A beszámíthatatlansági tényezõ
8.5. A fejlõdés következményei
   8.5.1. A fenntarthatatlan fejlõdés elve
   8.5.2. A lemerevedés
   8.5.3. A lendítõerõ
   8.5.4. A minõségi ugrás
   8.5.5. A terhelés mértéke
   8.5.6. A megpróbáltatások értelme
   8.5.7. Rendszergyorsulás
   8.5.8. Az eseményritmus
8.6. A paradoxonok hatása az elmére
8.7. A kikezdhetetlenség
8.8. Magyarázni vagy élni
8.9. A mester természetérõl
8.10. A megvilágosodás
9. GYÖNGYSZEMEK A SZÍVNEK ÖSVÉNYÉN

UTÓSZÓ ÉS A FELHASZNÁLT, AJÁNLOTT IRODALOM
 
 

SZÍNES KÉPEK A KÖNYVHÖZ1. Bindu-1
2. Bindu-2
3. Bindu-3
4. Bindu-4
5. Bindu-5
6. Bindu-6
7. Bindu-7
8. Bindu-8
9. Eseményhorizontok
10. Lélek-1
11. Lélek-2
12. Lélekcellák
13. Lélek-3

Vissza a honlap tartalomjegyzékébe
 
ingyenes webstatisztika